برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۸- مکانیک ایمان: قسمت چهارم (آخر) – عوارض جانبی

اپیزود ۳۸: بخش چهارم (آخر) از پرونده‌ی مکانیک ایمان

منابع این پرونده:

اسپانسرهای این اپیزود:

قهوه‌ی دیسترو

مرکز تجربه‌ی زندگی