۲۲- قسمت سوم از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

  منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering اثر …

بیشتر بخوانید

۲۱- قسمت دوم از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

  منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering اثر …

بیشتر بخوانید

۲۰- قسمت اول از پرونده‌ی «فقط یک نظریه: تکامل و معمای حیات»

منابع: The Cambridge Companion to Darwin Edited by: Jonothan Hodge, Gregory Radick What Evolution is by Ernst Mayer The Greatest Show on Earth by Richard Dawkins The Gene: An Intimate History by Siddhartha Mukherjee   با تشکر از اسپانسر این اپیزود: وب‌سایت و اینستاگرام خانه خیال   موسیقی‌های این پرونده لحظاتی از The Musical Offering …

بیشتر بخوانید