برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۷- مکانیک ایمان: قسمت سوم- کتاب‌خانه‌ی مغز

اپیزود ۳۷: بخش سوم از پرونده‌ی مکانیک ایمان

منابع این پرونده:

اسپانسرهای این اپیزود:

قهوه‌ی دیسترو

مرکز تجربه‌ی زندگی