برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۶- مکانیک ایمان: قسمت دوم – پاسخ های تکراری

اپیزود ۳۶: بخش دوم از پرونده‌ی مکانیک ایمان

منابع این پرونده:

اسپانسرهای این اپیزود:

قهوه‌ی دیسترو

مرکز تجربه‌ی زندگی

خبرنامه‌ی پرسه

همه‌ی لینک‌های پرسه