برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۴- ریشه‌های اخلاق: قسمت سوم (آخر)- مساله همکاری