برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

۳۳- ریشه‌های اخلاق: قسمت دوم- احساسات اخلاقی